Atribuțiile și responsabilitățile mediatorului școlar
(extras din ”GHIDUL MEDIATORULUI ȘCOLAR ÎN ROMÂNIA”)

Mediatorul școlar acționează ca agent al comunității în relație cu școala, reprezintă comunitatea în școală și școala în cadrul comunității, conform descrierii ocupației din cadrul standardului ocupațional oficial.

Sarcina principală a mediatorului școlar este să sprijine participarea tuturor copiilor din comunitate la învățământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinților în educația copiilor și în viața școlii și prin facilitarea cooperării între familii, comunitate și școală.
Mediatorul școlar colaborează cu personalul unității de învățământ preuniversitar, cu consiliul părinților și cu alte structuri asociative ale părinților recunoscute de către unitatea de învățământ preuniversitar, cu autoritățile locale și județene, cu organizațiile non-guvernamentale și alți parteneri ai unității de învățământ preuniversitar, care au ca scop creșterea gradului de participare la educație și îmbunătățirea calității serviciilor educaționale oferite de școala comunității.

Atribuțiile și responsabilitățile prevăzute în fișa postului inclusă în Catalogul Ocupațiilor din România COR (2001) și Ordinul MECT nr. 1539/19 iulie 2007 (publicat în M. Of. R. nr. 670/1.X.2007)sunt:
• ajută la colectarea datelor despre toți copii din comunitate de vârsta școlarizării obligatorii și la înregistrarea acestor date în documentele puse la dispoziția conducerii școlii și a inspectoratului școlar;
• identifică, prin studiul acestor date și prin contacte regulate cu părinții și cu autoritățile locale, probleme referitoare la școlarizarea copiilor, prevenirea abandonului școlar și continuarea studiilor corespunzătoare posibilităților și aptitudinilor copiilor din comunitate;
• contribuie alături de asistenții sociali și lucrătorii sociali și reprezentanții autorităților locale, prin informare și medierea comunicării, la asigurarea respectării drepturilor copilului din comunitate, în special a dreptului la educație;
• mediază comunicarea familiilor cu copii în situații de risc, cu sistemul de asistență socială, în vederea obținerii drepturilor sociale conform legii, pentru a reduce neparticiparea școlară datorită excluziunii sociale;
• furnizează date necesare recenzării corecte a copiilor inclusiv a celor migranți;
• facilitează atragerea copiilor cu dificultăți de participare în activitățile de educație preșcolară;
• acordă consiliere, îndrumare și informații părinților în scopul motivării și încurajării participării acestora la viața școlii și a formării competențelor educaționale și de comunicare;
• se informează și se instruiește, inclusiv în limba comunității respective, cu privire la facilitățile și oportunitățile educaționale destinate copiilor și tinerilor, și asigură diseminarea acestor informații către toți copiii, tinerii și părinții acestora din comunitatea din care face parte;
• identifică copii și tineri și comunitate cu aptitudini pentru continuarea studiilor, în special pentru a deveni cadre didactice și mediatori în serviciul comunității, și le oferă sprijin și îndrumare, inclusiv prin medierea interacțiunii acestora cu autoritățile educaționale;
• sprijină cadrul didactic – eventual prin intermediere în limba comunității respective – în comunicarea cu clasa și cu părinții, pentru facilitarea procesului de învățământ;
• facilitează dialogul școală – familie – comunitate;
• contribuie la menținerea și dezvoltarea încrederii și a respectului față de școală în comunitate și a respectului școlii față de comunitate;
• monitorizează copii de vârstă preșcolară din comunitate care nu sunt înscriși la grădiniță și sprijină familia/ susținătorii legaliai copilului în demersurile necesare pentru înscrierea acestora în învățământul preșcolar;
• monitorizează copiii de vârstă școlară, din circumscripția școlară, care nu au fost înscriși niciodată la școală, propunând conducerii școlii soluții optime pentru recuperarea lor și facilitând accesul acestora la programele alternative de învățământ (înscrierea în învățământul de masă la cursuri de zi sau la cursuri cu frecvență redusă, includerea în programul „A doua șansă” etc.);
• sprijină organizarea unor programe de recuperarea, programe de intervenție personalizată, programe tip ” Școală de după școală” etc.
• colectează datele statistice relevante pentru monitorizarea accesului la educație și menținerea copiilor în sistemul educațional obligatoriu;
• asigură actualizarea bazei de date despre copiii aflați în pericol de abandon școlar,monitorizează situația școlară și activitatea extrașcolară a acestora, încurajând participarea lor la educație;
• consemnează cu acuratețe și obiectivitate problemele educaționale sau de altă natură care au ca efect asupra participării la educație a copiilor din comunitate, informând familiile despre rolul școlii și despre prevederile legale referitoare la participarea copiilor la educație;
• transmite școlii toate datele colectate din comunitate, în scopul identificării soluțiilor optime pentru asigurarea accesului egal la educație al copiilor;
• contribuie la deschiderea școlii către comunitate și la promovarea caracteristicilor etnoculturale în mediul școlar, prin implicarea în organizarea de activități cu părinții/alți membri ai comunității, organizarea de activități extracurriculare, etc.;
• monitorizează și încurajează prezența elevilor la orele din cadrul programelor alternative, suplimentare/ de sprijin;
• sprijină elaborarea planului de desegregare școlară și implementarea acestuia, prin colaborare cu conducerea școlii;
• informează autoritățile responsabile despre eventualele încălcări ale drepturilor copilului și sprijină demersurile acestora pentru soluționarea situațiilor respective.