Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP)

Scopul orientării școlare și profesionale vizează valorificarea potențialului aptitudinal, a intereselor, aspirațiilor, cunoștințelor, abilităților, deprinderilor și a altor particularități psihocomportamentale, precum și consilierea asupra modului de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalității de șanse și integrării copiilor în sistemul de învățământ.
Evaluarea este un proces complex, continuu și dinamic, realizat cu scopul de a cunoaște în profunzime și de a estima limitele și potențialul copilului /elevului/tânărului cu CES, având drept scop stabilirea dacă elevul/copilul/tânărul are sau nu CES în vederea orientării școlare și profesionale.
Finalitatea evaluării este de a orienta decizia și acțiunea educațională și de a propune programe ameliorativ – formative pe anumite paliere de dezvoltare, de a stabilii serviciile educaționale optime în funcție de nevoile specifice ale copilului/elevului/tânărului cu CES.
Comisiei de Orientare Școlară și Profesională i se pot adresa părinții, tutorii legali instituiți, instituțiile de învățământ și instituțiile educaționale în vederea orientării școlare și profesionale a copiiler/elevilor/tinerilor.

Beneficiarii certificatelor de orientare școlară și profesională sunt:

 – copiii/elevii/tinerii cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecția copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului;
– copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale.

Documente necesare întocmirii dosarului pentru COSP:

– o copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate);
– copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
– o copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
– ancheta socială;
– fişa medicală sintetică de la medicul de familie;
– certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
– fişa de evaluare psihologică;
– fişa psihopedagogică;
– o copie a foii matricole/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;
– o copie a certificatului de orientare şcolară/profesională;
– alte documente în copie (se specifică).