Documente necesare întocmirii dosarului pentru COSP:

– o copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate);
– copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
– o copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
– ancheta socială;
– fişa medicală sintetică de la medicul de familie;
– certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
– fişa de evaluare psihologică;
– fişa psihopedagogică;
– o copie a foii matricole/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;
– o copie a certificatului de orientare şcolară/profesională;
– alte documente în copie (se specifică).