Întotdeauna omul a căutat să se informeze pentru a învăţa mai bine, a crea, a decide, a acţiona. Dintotdeauna, el a produs idei, a scris texte şi a contribuit la dezvoltarea cunoaşterii. Astăzi, el comunică cu uşurinţă cu semenii săi prin telefon, fax sau mesagerie electronică şi-şi exprimă frecvent părerile la televiziune, în media, sau în reuniuni şi conferinţe. Această producţie de informaţie generală sau specială a condus la crearea dispozitivelor legate de difuzarea cunoştinţelor, precum reviste de specialitate, congrese, biblioteci, centre de documentare, baze de date, serverele noii pânze electronice, numite Internet. Se dezvoltă azi veritabile pieţe industriale în sânul unei societăţi a informaţiei. Se impune o nouă filosofie a sistemelor de informare şi documentare. Selecţia conţinutului de informaţii, condiţionarea acestora pentru o utilizare pertinentă, stăpânirea tehnologiilor de informare, în special a nevoilor şi grijii unui răspuns economic şi cultural, sunt componentele principale ale unui management al informaţiei. În faţa extraordinarelor transformări ale sistemelor de informaţii şi documentare din ultimii douăzeci de ani, în faţa actualei explozii a reţelelor electronice, trebuie să constatăm că un număr de cercetători sau profesori rămân neştiutori faţă de posibilităţile oferite azi, dar şi de riscurile care pot apare, dintr-o imperfectă stăpânire şi cunoaştere a acestora.

Prin specificul activităţii sale, punctul de documentare al CJRAE Mehedinţi participă la implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare ale tuturor utilizatorilor.

Prin crearea punctului de documentare al CJRAE Mehedinţi se are în vedere favorizarea accesului la informaţie si cultură a elevilor, cadrelor didactice si a membrilor comunităţii locale, replasarea scolii în centrul comunităţii locale, cât si definirea sa ca pol de cultură al comunităţii şcolare si celei locale.

Punctul de Documentare al C.J.R.A.E. Mehedinţi este instrument de punere în valoare a resurselor electronice, ale Internetului şi multimedia. Integrarea lui într-un proiect pedagogic punând informaţia în centrul procesului formativ este mai mult ca niciodată o prioritate. Diferite unghiuri de abordare oglindesc raporturile între informare şi formare, pentru formarea cu informaţie şi formare pentru informaţie.

Amenajarea şi dotarea punctului de documentare trebuie să ţină seama de specificul activităţilor derulate în cadrul lui de publicul căruia i se adresează , particularităţile si specificul unităţii de învăţământ în care funcţioneză.

Completarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia se realizează în funcţie de următoarele criterii:

a) profilul, nivelul de învăţământ şi specificul unităţii de învăţământ în care funcţionează punctul de documentare;
b) cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor;
c) recomandările programelor şcolare ale disciplinele studiate în şcoală; se va urmări constituirea unui fond documentar echilibrat pentru toate clasele, diviziunile şi subdiviziunile CZU (clasificarea zecimală universală);
d) componenţa fondului existent în punctul de documentare sub aspectul suporturilor, titlurilor şi al numărului de exemplare din fiecare titlu.

Completarea fondului documentar se face în mod sistematic prin:

a) achiziţii;
b) abonamente la publicaţii periodice;
c) transfer de publicaţii sau alte categorii de documente;
d) donaţii de la persoane fizice sau persoane juridice;
e) schimb de publicaţii şi alte categorii de documente;

Toate categoriile de documente din fondul documentar al punctului de documentare  se prelucrează, în sistem tradiţional sau informatizat, în vederea regăsirii lor rapide.

 

Documentarist: Olteanu Eleonora Monica