I. Documente necesare întocmirii dosarului privind obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională
Cerere-tip pentru evaluare complexă şi orientare şcolară şi profesională (Descarcă)
– Copie a certificatului de naştere a copilului sau a actului de identitate
– Copii ale actelor de identitate a părinţilor/reprezentantului legal
– Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului
– Planul Indiuvidualizat de Protecţie (în situaţia copiilor pentru care s-a aplicat ca măsură de protecţie plasamentul)
– Ancheta socială
Fişa medicală sintetică (Descarcă)
– Certificatul medical tip A5
– Copie după ultimul certificat de încadrare a copilului într-un grad de handicap, dacă este cazul
– Fişa de evaluare psihologică
Fișă psihopedagogică pentru elevul cu dizabilitati şi sau cerinte educaționale speciale (Descarcă)
– Copie a foii matricole/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ
– Copie a ultimului certificat de orientare şcolară şi profesională, la reorientare
Plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale - PSI (Descarcă)
– Protocol de colaborare pentru elevii școlarizați la domiciliu avizat de ISJ Mehedinți (Descarcă)
Raport de monitorizare (Descarcă)
 

Notă: Cererea se înregistrează numai în condiţiile în care sunt anexate toate documentele menţionate mai sus.

II. Documente realizate de către director şi responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale din unitatea de învățământ
- Contract cu familia copilului cu dizabilităţi şi/sau CES (Descarcă) 
- Decizie privind numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale (Descarcă) 
- Plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale - PSI (Descarcă)
- Program de intervenție personalizat - PIP (Descarcă)
- Adaptare curriculară (Descarcă)
- Plan educațional individualizat - PEI (Descarcă)
- Raport de monitorizare (Descarcă)